Scroll to Top

บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

ประวัติความเป็นมา

           บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 โดยทีมงานผู้มากประสบการณ์เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจเกี่ยวกับระบบพลังงานทางเลือก ระบบพลังงานสำรอง และดูแลแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า จากประสบการณ์ที่ผ่านการทำงานด้านไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์มากว่า 20 ปี และแก้ปัญหาไฟฟ้าให้กับลูกค้ามาทุกองค์กร ฯลฯ รวมถึง ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการติดตั้ง เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าคงที่ เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 5 ส่วนธุรกิจดังนี้  1. อุปกรณ์พลังงานสำรอง/อุปกรณ์พลังงานทางเลือก  2. เครื่องจักรอุตสาหกรรม 3. อุปกรณ์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 4. เครื่องมือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 5. เครื่องมือวิทยาศาสตร์/เครื่องมือวัด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางดังนี้ โทร 0 2190 9365, 08 4388 8598, 08 2494 6775 Line ID; petcorp, E-mail; panachai09@gmail.com


                       บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

                         Tel. 0 2190 9365, 08 4388 8598, 08 2494 6775  Fax. 0 2190 9366 

                           E-mail: panachai09@gmail.com 

                          Line ID: petcorp 

 

สินค้าล่าสุด

Earth Resistance Tester 4105

Earth Resistance Tester 4105

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Chair Tester Kit ACL 900

Chair Tester Kit ACL 900

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Precision Static Locator ACL 300B

Precision Static Locator ACL 300B

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Digital Static Locator ACL 350

Digital Static Locator ACL 350

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Resistivity Meter ACL 380/390

Resistivity Meter ACL 380/390

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Static-Check Meter ACL 600

Static-Check Meter ACL 600

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Combo Tester ACL 750

Combo Tester ACL 750

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Digital Megohmmeter ACL 800

Digital Megohmmeter ACL 800

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Electrostatic Field Meter EFM 022

Electrostatic Field Meter EFM 022

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Electrostatic Field Meter BFN-TE1003

Electrostatic Field Meter BFN-TE1003

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD Personal Test Station, TW1018-III&IV

ESD Personal Test Station, TW1018-III&IV

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Surface Resistance Meter BFN-TR1380

Surface Resistance Meter BFN-TR1380

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Digital Megohmmeter TR1800

Digital Megohmmeter TR1800

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Pointer Megohmmeter TR1801

Pointer Megohmmeter TR1801

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD Personal Test Station BFN-TW1018-II

ESD Personal Test Station BFN-TW1018-II

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD Entrance Guard System

ESD Entrance Guard System

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD Real Time Monitoring Systems

ESD Real Time Monitoring Systems

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Monitor Calibration Unit, SALM-1800

Monitor Calibration Unit, SALM-1800

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

BFN Ground Monitoring Systems, SALM-1801S&D-I

BFN Ground Monitoring Systems, SALM-1801S&D-I

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Static Ground Monitoring System BFN-SALM-1801D-l

Static Ground Monitoring System BFN-SALM-1801D-l

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Static Ground Monitoring System BFN-SALM-1801S-l

Static Ground Monitoring System BFN-SALM-1801S-l

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Static Ground Monitoring System BFN-SALM-1801D-ll

Static Ground Monitoring System BFN-SALM-1801D-ll

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Static Ground Monitoring System BFN-SALM-1801S-ll

Static Ground Monitoring System BFN-SALM-1801S-ll

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

BFN Ground Monitoring Systems,SALM-1802-l

BFN Ground Monitoring Systems,SALM-1802-l

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Ground Real-Time Monitor BFN-NGM-l

Ground Real-Time Monitor BFN-NGM-l

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Static Ground Monitoring System BFN-SALM1801S-lll

Static Ground Monitoring System BFN-SALM1801S-lll

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Static Ground Monitoring System, BFN-SALM-1801D-IV

Static Ground Monitoring System, BFN-SALM-1801D-IV

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

SL-104 Intelligent Ionizers

SL-104 Intelligent Ionizers

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

SL-102 Intelligent Ionizers

SL-102 Intelligent Ionizers

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

SL-101 Intelligent Ionizers

SL-101 Intelligent Ionizers

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท