Scroll to Top

บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

ประวัติความเป็นมา

           บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 โดยทีมงานผู้มากประสบการณ์เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจเกี่ยวกับระบบพลังงานทางเลือก ระบบพลังงานสำรอง และดูแลแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า จากประสบการณ์ที่ผ่านการทำงานด้านไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์มากว่า 20 ปี และแก้ปัญหาไฟฟ้าให้กับลูกค้ามาทุกองค์กร ฯลฯ รวมถึง ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการติดตั้ง เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าคงที่ เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 5 ส่วนธุรกิจดังนี้  1. อุปกรณ์พลังงานสำรอง/อุปกรณ์พลังงานทางเลือก  2. เครื่องจักรอุตสาหกรรม 3. อุปกรณ์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 4. เครื่องมือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 5. เครื่องมือวิทยาศาสตร์/เครื่องมือวัด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางดังนี้ โทร 0 2190 9365, 08 4388 8598, 08 2494 6775 Line ID; petcorp, E-mail; panachai09@gmail.com


                       บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

                         Tel. 0 2190 9365, 08 4388 8598, 08 2494 6775  Fax. 0 2190 9366 

                           E-mail: panachai09@gmail.com 

                          Line ID: petcorp 

 

สินค้าล่าสุด

Conductive Foam

Conductive Foam

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Conductive Bubble

Conductive Bubble

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Antistatic Moistureproof Material

Antistatic Moistureproof Material

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Antistatic Shielding Bag Material

Antistatic Shielding Bag Material

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD antistatic packaging bag

ESD antistatic packaging bag

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD Shielding Bags

ESD Shielding Bags

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Static Shielding Bubble Bags

Static Shielding Bubble Bags

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Anti Static PE Bags

Anti Static PE Bags

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Anti Static PE Grid Bags

Anti Static PE Grid Bags

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Antistatic Moisture Barrier Bags

Antistatic Moisture Barrier Bags

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Anti Static Shielding Bags

Anti Static Shielding Bags

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Antistatic PVC Flooring

Antistatic PVC Flooring

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

PVC Roll Flooring

PVC Roll Flooring

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Self Levelling Epoxy Flooring

Self Levelling Epoxy Flooring

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filter

High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filter

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Primarily Efficient Filter

Primarily Efficient Filter

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Fan Filter Unit

Fan Filter Unit

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Auto Air Shower

Auto Air Shower

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Air Shower Pass Box

Air Shower Pass Box

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Static and Dynamic Pass Box

Static and Dynamic Pass Box

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Antistatic Working Benches

Antistatic Working Benches

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Two-Layer Stainless Steel Workbench

Two-Layer Stainless Steel Workbench

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Antistatic Stainless Steel Working Bench

Antistatic Stainless Steel Working Bench

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Horizontal and vertical clean bench

Horizontal and vertical clean bench

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD Mica Sheet

ESD Mica Sheet

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Lean Pipe Work Table

Lean Pipe Work Table

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Antistatic ESD Workbench

Antistatic ESD Workbench

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Classic Digital Display Series Dry Cabinets, 125L

Classic Digital Display Series Dry Cabinets, 125L

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Classic Digital Display Series Dry Cabinets,120L

Classic Digital Display Series Dry Cabinets,120L

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Classic Digital Display Series Dry Cabinets with 4 layers

Classic Digital Display Series Dry Cabinets with 4 layers

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท