Scroll to Top

บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

ประวัติความเป็นมา

           บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 โดยทีมงานผู้มากประสบการณ์เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจเกี่ยวกับระบบพลังงานทางเลือก ระบบพลังงานสำรอง และดูแลแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า จากประสบการณ์ที่ผ่านการทำงานด้านไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์มากว่า 20 ปี และแก้ปัญหาไฟฟ้าให้กับลูกค้ามาทุกองค์กร ฯลฯ รวมถึง ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการติดตั้ง เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าคงที่ เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 5 ส่วนธุรกิจดังนี้  1. อุปกรณ์พลังงานสำรอง/อุปกรณ์พลังงานทางเลือก  2. เครื่องจักรอุตสาหกรรม 3. อุปกรณ์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 4. เครื่องมือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 5. เครื่องมือวิทยาศาสตร์/เครื่องมือวัด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางดังนี้ โทร 0 2190 9365, 08 4388 8598, 08 2494 6775 Line ID; petcorp, E-mail; [email protected]


                       บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

                         Tel. 0 2190 9365, 08 4388 8598, 08 2494 6775  Fax. 0 2190 9366 

                           E-mail: [email protected] 

                          Line ID: petcorp 

 

สินค้าล่าสุด

เครื่องสวมพลาสติกคลุมรองเท้า code M67-E-002

เครื่องสวมพลาสติกคลุมรองเท้า code M67-E-002

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

เครื่องสวมพลาสติกคลุมรองเท้า code M67-E-001

เครื่องสวมพลาสติกคลุมรองเท้า code M67-E-001

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

เครื่ิองดูุดควันสำหรับงานบัดกรี รุ่น FC-100A

เครื่ิองดูุดควันสำหรับงานบัดกรี รุ่น FC-100A

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU

VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

BFN-Fan Filter Unit

BFN-Fan Filter Unit

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

50544 - FULL-TIME CONTINUOUS MONITOR WITH 09070 WRIST STRAP KIT

50544 - FULL-TIME CONTINUOUS MONITOR WITH 09070 WRIST STRAP KIT

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

50528 - ZERO VOLT MONITOR

50528 - ZERO VOLT MONITOR

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

19246 - MONITOR, DUAL OPERATOR

19246 - MONITOR, DUAL OPERATOR

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Laminar flow Fan filter Unit hood

Laminar flow Fan filter Unit hood

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD Corrugated box

ESD Corrugated box

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Blister Packing

Blister Packing

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

BAG, STATSHIELD, MBB - Desco

BAG, STATSHIELD, MBB - Desco

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

BAG, STATSHIELD, METAL-IN - Desco

BAG, STATSHIELD, METAL-IN - Desco

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

LCR205: SMD Component Fixture

LCR205: SMD Component Fixture

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

LCR203: SMD Component Tweezers

LCR203: SMD Component Tweezers

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

LCR200: Passive Component LCR Meter

LCR200: Passive Component LCR Meter

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

380193: Passive Component LCR Meter

380193: Passive Component LCR Meter

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

IRC130: Thermal Imager IR Thermometer with MSX

IRC130: Thermal Imager IR Thermometer with MSX

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

VIR50: Dual Laser IR Video Thermometer

VIR50: Dual Laser IR Video Thermometer

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

IRT600: Dual Laser IR Thermal Condensation Scanner

IRT600: Dual Laser IR Thermal Condensation Scanner

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

IRT500: Dual Laser IR Thermal Scanner with Adjustable Display

IRT500: Dual Laser IR Thermal Scanner with Adjustable Display

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

IR400: Mini IR Thermometer

IR400: Mini IR Thermometer

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

IR320: Dual Laser IR Thermometer

IR320: Dual Laser IR Thermometer

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

IR300UV: IR Thermometer with UV Leak Detector

IR300UV: IR Thermometer with UV Leak Detector

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

IR270: IR Thermometer with Color Alert

IR270: IR Thermometer with Color Alert

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

IR267: Mini IR Thermometer with Type-K Input

IR267: Mini IR Thermometer with Type-K Input

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

IR260: Compact InfraRed Thermometer

IR260: Compact InfraRed Thermometer

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

IR250: Mini InfraRed Thermometer

IR250: Mini InfraRed Thermometer

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

IR201A: Pocket IR Thermometer

IR201A: Pocket IR Thermometer

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

IR200: Non-Contact Forehead InfraRed Thermometer

IR200: Non-Contact Forehead InfraRed Thermometer

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท