Scroll to Top

บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

ประวัติความเป็นมา

           บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 โดยทีมงานผู้มากประสบการณ์เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจเกี่ยวกับระบบพลังงานทางเลือก ระบบพลังงานสำรอง และดูแลแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า จากประสบการณ์ที่ผ่านการทำงานด้านไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์มากว่า 20 ปี และแก้ปัญหาไฟฟ้าให้กับลูกค้ามาทุกองค์กร ฯลฯ รวมถึง ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการติดตั้ง เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าคงที่ เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 5 ส่วนธุรกิจดังนี้  1. อุปกรณ์พลังงานสำรอง/อุปกรณ์พลังงานทางเลือก  2. เครื่องจักรอุตสาหกรรม 3. อุปกรณ์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 4. เครื่องมือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 5. เครื่องมือวิทยาศาสตร์/เครื่องมือวัด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางดังนี้ โทร 0 2190 9365, 08 4388 8598, 08 2494 6775 Line ID; petcorp, E-mail; [email protected]


                       บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

                         Tel. 0 2190 9365, 08 4388 8598, 08 2494 6775  Fax. 0 2190 9366 

                           E-mail: [email protected] 

                          Line ID: petcorp 

 

สินค้าล่าสุด

ESD Tiles with Self-Lock model CP02831

ESD Tiles with Self-Lock model CP02831

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD PVC Floor model CP02817

ESD PVC Floor model CP02817

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD PVC Floor model CP02816

ESD PVC Floor model CP02816

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD PVC Floor model CP02815

ESD PVC Floor model CP02815

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD PVC Floor model CP02813

ESD PVC Floor model CP02813

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD PVC Floor model CP02812

ESD PVC Floor model CP02812

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD PVC Floor model CP02811

ESD PVC Floor model CP02811

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD PVC Floor model CP02807

ESD PVC Floor model CP02807

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD PVC Floor model CP02803

ESD PVC Floor model CP02803

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD Raised Al-alloy Floor model CP0238

ESD Raised Al-alloy Floor model CP0238

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD Raised Wooden Floor model CP0237

ESD Raised Wooden Floor model CP0237

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD Raised CaSo4 Floor model CP0236

ESD Raised CaSo4 Floor model CP0236

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD Raised PVC Floor model CP0235

ESD Raised PVC Floor model CP0235

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD Raised Smooth Floor model CP0234

ESD Raised Smooth Floor model CP0234

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD Raised Net Floor model CP0233

ESD Raised Net Floor model CP0233

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Cleanroom ESD Raised Floor model CP0232

Cleanroom ESD Raised Floor model CP0232

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Cleanroom ESD Raised Floor model CP0231

Cleanroom ESD Raised Floor model CP0231

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD PVC Floor model CP0226

ESD PVC Floor model CP0226

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD PVC Floor model CP0225

ESD PVC Floor model CP0225

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD PVC Floor model CP0224

ESD PVC Floor model CP0224

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD PVC Floor model CP0223

ESD PVC Floor model CP0223

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD PVC Floor model CP0222

ESD PVC Floor model CP0222

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD PVC Floor model CP0221

ESD PVC Floor model CP0221

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD PVC Floor model CP0216

ESD PVC Floor model CP0216

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD PVC Floor model CP0215

ESD PVC Floor model CP0215

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD PVC Floor model CP2014

ESD PVC Floor model CP2014

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD PVC Floor model CP0213

ESD PVC Floor model CP0213

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD PVC Floor model CP0212

ESD PVC Floor model CP0212

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD PVC Floor model CP0206

ESD PVC Floor model CP0206

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ESD PVC Floor model CP0205

ESD PVC Floor model CP0205

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท