Scroll to Top

บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

ประวัติความเป็นมา

           บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 โดยทีมงานผู้มากประสบการณ์เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจเกี่ยวกับระบบพลังงานทางเลือก ระบบพลังงานสำรอง และดูแลแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า จากประสบการณ์ที่ผ่านการทำงานด้านไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์มากว่า 20 ปี และแก้ปัญหาไฟฟ้าให้กับลูกค้ามาทุกองค์กร ฯลฯ รวมถึง ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการติดตั้ง เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าคงที่ เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 5 ส่วนธุรกิจดังนี้  1. อุปกรณ์พลังงานสำรอง/อุปกรณ์พลังงานทางเลือก  2. เครื่องจักรอุตสาหกรรม 3. อุปกรณ์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 4. เครื่องมือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 5. เครื่องมือวิทยาศาสตร์/เครื่องมือวัด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางดังนี้ โทร 0 2190 9365, 08 4388 8598, 08 2494 6775 Line ID; petcorp, E-mail; [email protected]


                       บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

                         Tel. 0 2190 9365, 08 4388 8598, 08 2494 6775  Fax. 0 2190 9366 

                           E-mail: [email protected] 

                          Line ID: petcorp 

 

สินค้าล่าสุด

Yellow ESD Warning Tape

Yellow ESD Warning Tape

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Anti-Static Heat-Proof Tapes

Anti-Static Heat-Proof Tapes

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Anti-Static Heat-Proof Tapes1

Anti-Static Heat-Proof Tapes1

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Conductive PP Strap

Conductive PP Strap

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

EPA Retractable Belt Barrier

EPA Retractable Belt Barrier

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Foot Protection Sign Green

Foot Protection Sign Green

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Anti Static Label

Anti Static Label

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

EPA Warning Sign Yellow

EPA Warning Sign Yellow

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

EPA Exit Sign Red

EPA Exit Sign Red

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Cleanroom Notebook

Cleanroom Notebook

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Cleanroom Paper

Cleanroom Paper

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Cleanroom Copy Paper

Cleanroom Copy Paper

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Cleanroom Print paper

Cleanroom Print paper

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Lint Free Cleanroom Paper

Lint Free Cleanroom Paper

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Cleanroom Ballpoint Pen

Cleanroom Ballpoint Pen

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Color Design Pen for Cleanroom

Color Design Pen for Cleanroom

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Antistatic File Bag

Antistatic File Bag

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Anti-static stationeries

Anti-static stationeries

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Plastic ID Card Holder1

Plastic ID Card Holder1

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Plastic ID Card Holder

Plastic ID Card Holder

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Cleanroom Sticky Mats

Cleanroom Sticky Mats

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Dycem Floor Mats

Dycem Floor Mats

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Washable Sticky Rollers

Washable Sticky Rollers

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Cleanroom Sticky Rollers

Cleanroom Sticky Rollers

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Cleanroom Sticky Pad

Cleanroom Sticky Pad

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Cleanroom Sticky Pen

Cleanroom Sticky Pen

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Foam-tip Cleanroom Swab

Foam-tip Cleanroom Swab

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Fabric-tip Cleanroom Swabs

Fabric-tip Cleanroom Swabs

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

HUBY-340 BB-002 Cotton Swabs

HUBY-340 BB-002 Cotton Swabs

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

HUBY-340 Cleanroom Cotton Swabs

HUBY-340 Cleanroom Cotton Swabs

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท