Scroll to Top

บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

ประวัติความเป็นมา

           บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 โดยทีมงานผู้มากประสบการณ์เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจเกี่ยวกับระบบพลังงานทางเลือก ระบบพลังงานสำรอง และดูแลแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า จากประสบการณ์ที่ผ่านการทำงานด้านไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์มากว่า 20 ปี และแก้ปัญหาไฟฟ้าให้กับลูกค้ามาทุกองค์กร ฯลฯ รวมถึง ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการติดตั้ง เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าคงที่ เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 5 ส่วนธุรกิจดังนี้  1. อุปกรณ์พลังงานสำรอง/อุปกรณ์พลังงานทางเลือก  2. เครื่องจักรอุตสาหกรรม 3. อุปกรณ์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 4. เครื่องมือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 5. เครื่องมือวิทยาศาสตร์/เครื่องมือวัด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางดังนี้ โทร 0 2190 9365, 08 4388 8598, 08 2494 6775 Line ID; petcorp, E-mail; panachai09@gmail.com


                       บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

                         Tel. 0 2190 9365, 08 4388 8598, 08 2494 6775  Fax. 0 2190 9366 

                           E-mail: panachai09@gmail.com 

                          Line ID: petcorp 

 

สินค้าล่าสุด

TM-6 Fasten Stroke Cylinder Equipment

TM-6 Fasten Stroke Cylinder Equipment

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-200~CM-800 Multi Spindle Automatic Screw Feeding and Fastening Machine

CM-200~CM-800 Multi Spindle Automatic Screw Feeding and Fastening Machine

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-100R Spindle Type Automatic Screw Fastening Module

CM-100R Spindle Type Automatic Screw Fastening Module

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-100L Spindle Type Automatic Screw Feeding Module by one cylinder

CM-100L Spindle Type Automatic Screw Feeding Module by one cylinder

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-100S, CM-100G Spindle Type Automatic Screw Feeding Module

CM-100S, CM-100G Spindle Type Automatic Screw Feeding Module

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-INDEX; Index Table Automatic Screw Feeder Fastening System

CM-INDEX; Index Table Automatic Screw Feeder Fastening System

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-TABLE-GANTRY Type XY Table Automatic Screw Fastening Machine

CM-TABLE-GANTRY Type XY Table Automatic Screw Fastening Machine

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-TABLE-V-2Y Robot Type Double Y Vacuum Pick-up Automatic Screw Feeder

CM-TABLE-V-2Y Robot Type Double Y Vacuum Pick-up Automatic Screw Feeder

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-TABLE-V Robot Type Vacuum Pick-up Automatic Screw Feeder

CM-TABLE-V Robot Type Vacuum Pick-up Automatic Screw Feeder

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-TABLE Robot Type Automatic Screw Feeder

CM-TABLE Robot Type Automatic Screw Feeder

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-40AUT Programmable VGA, DVI Card Automatic Screw Feeder Machine

CM-40AUT Programmable VGA, DVI Card Automatic Screw Feeder Machine

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-B1 VGA, DVI Card Automatic Screw Feeder

CM-B1 VGA, DVI Card Automatic Screw Feeder

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-502 Vibration Bowl Type Automatic Screw Feeder for Two Screwdriver Sets

CM-502 Vibration Bowl Type Automatic Screw Feeder for Two Screwdriver Sets

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-501 Vibration Bowl Type Automatic Screw Feeder

CM-501 Vibration Bowl Type Automatic Screw Feeder

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-40T Automatic Screw Feeder with Lever-Activating Design

CM-40T Automatic Screw Feeder with Lever-Activating Design

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-40 Automatic Screw Feeder with telescope screwdriver set

CM-40 Automatic Screw Feeder with telescope screwdriver set

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-30M Magnetic Type Automatic Screw Feeding Machine

CM-30M Magnetic Type Automatic Screw Feeding Machine

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-30T-SERVO Automatic Screw Feeder with servo nut runner

CM-30T-SERVO Automatic Screw Feeder with servo nut runner

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-30 Automatic Screw Feeder with telescope screwdriver set

CM-30 Automatic Screw Feeder with telescope screwdriver set

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-30T Automatic Screw Feeder with Lever-Activating screwdriver set

CM-30T Automatic Screw Feeder with Lever-Activating screwdriver set

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

DX1002 Portable Hepa Air Purifier

DX1002 Portable Hepa Air Purifier

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

DX1001 Fume Extraction System for CO2 Laser Engraving Cutting Machine

DX1001 Fume Extraction System for CO2 Laser Engraving Cutting Machine

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

DX6000II Industrial Air Filter Manufacturer for MDF Wood Acrylic Paper Fabric Laser Cutting Machine

DX6000II Industrial Air Filter Manufacturer for MDF Wood Acrylic Paper Fabric Laser Cutting Machine

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

DX3000 Laser Cutting Machine Air Filter Small Size High Performance

DX3000 Laser Cutting Machine Air Filter Small Size High Performance

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

DX5000 Laser Fume Extractor

DX5000 Laser Fume Extractor

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

XL-700 Laser Machine Smoke Extractor CO2 Laser Air Filter Dust Collector

XL-700 Laser Machine Smoke Extractor CO2 Laser Air Filter Dust Collector

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

XL-500 Factory Fume Extractor for Laser Cutter Engraver Carver,Disgital Display

XL-500 Factory Fume Extractor for Laser Cutter Engraver Carver,Disgital Display

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

XL-300 Smoke Air Filter for Laser Cutting Engraving Machine,Small Laser Fume Filter

XL-300 Smoke Air Filter for Laser Cutting Engraving Machine,Small Laser Fume Filter

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

KS-1050C Electric Small Screw Conveyor

KS-1050C Electric Small Screw Conveyor

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

KS-1050 Automatic Screw Feeder Price Competiteve

KS-1050 Automatic Screw Feeder Price Competiteve

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท