Scroll to Top

สินค้าล่าสุด

Heating Blower EX-700P

Heating Blower EX-700P

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Heating Blower EX-398A

Heating Blower EX-398A

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Solder Pot SOT-100

Solder Pot SOT-100

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Stand ST-99

Stand ST-99

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Stand ST-88

Stand ST-88

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Stand ST-78D

Stand ST-78D

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Stand ST-78

Stand ST-78

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Stand ST-77

Stand ST-77

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Stand ST-68s

Stand ST-68s

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Stand ST-66

Stand ST-66

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Stand ST-58

Stand ST-58

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Stand LST-57

Stand LST-57

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Stand LEDSOL-50

Stand LEDSOL-50

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Stand EXD-52

Stand EXD-52

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Tip Cleaner CLEANER 99B

Tip Cleaner CLEANER 99B

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Tip Cleaner CLEANER 99A

Tip Cleaner CLEANER 99A

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Soldering Fume Extractor (air blower) JY-SA20

Soldering Fume Extractor (air blower) JY-SA20

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Soldering Fume Extractor JY-SA2 ESD

Soldering Fume Extractor JY-SA2 ESD

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Soldering Fume Extractor JY-SA1

Soldering Fume Extractor JY-SA1

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Soldering Fume Extractor EXC-800

Soldering Fume Extractor EXC-800

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Digital Soldering Fume Extractor EXC-6002D

Digital Soldering Fume Extractor EXC-6002D

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Analog Soldering Fume Extractor EXC-6002

Analog Soldering Fume Extractor EXC-6002

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Digital Soldering Fume Extractor EXC-6001D

Digital Soldering Fume Extractor EXC-6001D

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Analog Soldering Fume Extractor EXC-6001

Analog Soldering Fume Extractor EXC-6001

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Touch LED Magnifying glass EX-F600LN

Touch LED Magnifying glass EX-F600LN

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Magnifying glass EX-F90

Magnifying glass EX-F90

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Magnifying glass EX-F500C

Magnifying glass EX-F500C

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Magnifying glass EX-F500B

Magnifying glass EX-F500B

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Magnifying glass EX-F500

Magnifying glass EX-F500

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

DIGITAL CLAMPMETER EXT-4400N

DIGITAL CLAMPMETER EXT-4400N

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 โดยทีมงานผู้มากประสบการณ์เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจเกี่ยวกับระบบพลังงานทางเลือก ระบบพลังงานสำรอง และดูแลแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า จากประสบการณ์ที่ผ่านการทำงานด้านไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์มากว่า 20 ปี และแก้ปัญหาไฟฟ้าให้กับลูกค้ามาทุกองค์กร ฯลฯ รวมถึง ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

นำเข้า จัดจำหน่าย ให้บริการติดตั้ง เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าคงที่ เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งธุรกิจเป็น 5 ส่วนธุรกิจ 1. อุปกรณ์พลังงานสำรอง/อุปกรณ์พลังงานทางเลือก  2. เครื่องจักรอุตสาหกรรม 3. อุปกรณ์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 4. เครื่องมือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 5. เครื่องมือวิทยาศาสตร์/เครื่องมือวัด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางดังนี้ โทร 0 2190 9365, 08 4388 8598, 08 2494 6775 Line ID; petcorp, E-mail; panachai09@gmail.com